تبلیغات
اصول حسابرسی - حسابرسی 2
یکشنبه 26 دی 1389

حسابرسی 2

   نوشته شده توسط: مجتبی شمس    

آیین رفتار حرفه ای :

عبارت است ازمجموعه اصول اخلاقی و ضوابط مربوط به كار در یك حرفه مستقل كه اجرای آن برای اعضای حرفه الزامی میباشد.

 

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل: یكی از عوامل اساسی وجود استانداردهای خوب حرفه ای برای كار، تهیه آیین رفتار حرفه ای زیر نظر انجمن حسابداران رسمی آمریكا بوده است.

 

بی دقتی یا فقدان بیطرفی هر حسابرس مستقل، به حساب عملكرد وی گذاشته می شود.

 

آیین رفتار حرفه ای تجدید نظر شده دارای دو بخش است.

باب اول: باب اصول كه هدف گراست و مسئولیت حرفه را در قبال جامعه ، صاحبكاران و اعضای حرفه بیان می كند.


باب دوم: احكام، كه كاربردهای عملی اصول است كه رفتار قابل قبول را تعریف می كند و مراجع تصمیم گیری را برای استانداردهای كار مشخص می سازد.

 

باب اول: اصول

  مسئولیت ها:  اعضا در اجرای مسئولیتهای خود به عنوان افراد حرفه ای باید قضاوتهایی اخلاقی، حرفه ای و دقیق را در تمام فعالیتهای خود اعمال كنند.


منافع جامعه: اعضا باید متعهد شوندو به نوعی عمل كنند كه در جهت منافع جامعه باشد، به اعتماد جامعه ارج نهاده شود و نشانه ای از تعهدات حرفه باشد.


درستكاری: اعضا برای حفظ و گسترش اعتماد جامعه باید تمام مسئولیت های حرفه ای را با نهایت درستكاری ایفا كنند.

بیطرفی و استقلال: هر عضو در ایفای مسئولیتهای حرفه ای خود باید بیطرف بود و تضاد منافع نداشته باشد.

 

دقت حرفه ای: هر عضو باید استانداردهای فنی و رفتاری حرفه ای را رعایت كند، برای بهبود كیفیت و قابلیت اعتماد خدمات خود پیوسته تلاش كند و مسئولیت های حرفه ای را در بالاترین حد توانایی خود ایفا كند.

 

دامنه و نوع خدمات:  هر عضو شاغل در حسابرسی مستقل، هنگام تعیین دامنه و نوع خدمات قابل ارائه باید اصول آیین رفتار حرفه ای  را رعایت كند.

 

باب دوم: احكام

*استقلال: هر عضو شاغل در حسابرسی باید به گونه ای مقرر دراستانداردهای وضع شده، در اجرای خدمات خود مستقل باشد.


*درستكاری و بیطرفی: هر عضو در اجرای خدمات حرفه ای خود باید بیطرف و درستكار باشد، باید از هر گونه جانبداری و تضاد منافع بری باشد و نباید آگاهانه حقایق را نادرست ارائه دهد یا قضاوت خود را به دیگران محول كند.


*استانداردهای عمومی: هر عضو باید استانداردهای زیر را رعایت كند:

        الف- صلاحیت حرفه ای: تنها خدماتی پذیرفته شود كه عضو یا موسسه عضو بتواند منطقاً انتضار داشته باشد آن را باكفایت حرفه ای انجام دهد.

    ب- مراقبت حرفه ای : در اجرای خدمات حرفه ای، مراقبت های حرفه ای به عمل آورد.

    ج- برنامه ریزی و سرپرستی: اجرای خدمات حرفه ای را به میزان كافی برنامه ریزی و سرپرستی كند.

  د-  اطلاعات كافی و مربوط: برای تامین مبنایی منطقی جهت نتیجه گیری ها و ارائه پیشنهادات در رابطه با خدمات حرفه ای اجرا شده، اطلاعات كافی و مربوط را كسب كند.

 

*رعایت استانداردها: هر عضوی كه خدمات حسابرسی، بررسی، تنظیم صورتهای مالی، مشاوره مدیریت، مالیاتی یا سایر خدمات حرفه ای را می پذیرد باید استانداردهایی را رعایت كند كه توسط ارگانهای تعیین شده از سوی شورای عالی وضع شده است.

 * اصول حسابداری: اگر صورتهای مالی یا سایر اطلاعات مالی شامل انحرافی از اصول حسابداری وضع شده توسط ارگانی باشد كه شورای عالی انجمن برای وضع چنین اصولی تعیین كرده است و اثر تخطی بر صورتهای مالی یا اطلاعات مالی به طور كلی با اهمیت باشد، هیچ عضوی نباید نسبت به آن صورتها یا اطلاعات مالی اظهار نظر كند یا درباره صورتهای مالی یا سایر اطلاعات مالی یك واحد به گونه ای مثبت اظهار دارد كه طبق اصول پذیرفته شده ارائه شده است .


* اطلاعات محرمانه صاحبكار : عضو شاغل در حرفه حسابرسی نباید اطلاعات محرمانه صاحبكار را بدون اجازه شخص صاحبكار فاش سازد.

 * حق الزحمه مشروط: خدمات حرفه ای نباید تحت قراردادی ارائه یا اجرا شود كه در آن احتساب حق الرحمه، موكول به كسب یافته ها یا نتایج خاصی شده باشد یا حق الزحمه به نوعی موكول به یافته ها یا نتایج چنین خدماتی باشد.

* اعمال بد نام كننده : یك عضو نباید عملی مرتكب شود كه حرفه را بدنام كند.

 * آگهی و سایر انواع تبلیغات: یك عضو شاغل در حرفه حسابرسی نباید با آگهی یا سایر انواع تبلیغات نادرست، گراه كننده یا فریب آمیز در جستجوی به دست آوردن صاحبكاران باشد.

* كمیسیون: قبول هر گونه وجهی بابت معرفی محصولات یا خدمات دیگران به صاحبكار توسط یك عضو ممنوع است. چنین عملی به عنوان تضاد منافع تلقی می گردد كه به از دست رفتن درستكاری و استقلال عضو منجر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:

مسئولیت قانونی حسابرسان

 مسئولیت قانونی حسابرسان ممكن است حاصل از سهل انگاری قصور-تقلب-عدم اجرای كامل قرارداد  توسط حسابرسان باشد.


سهل انگاری: سهل انگاری حسابرسان عبارت است از تخطی از وظایف قانونی وانجام ندادن وظایف طبق استانداردهای حرفه ای می باشد.


قصور: قصور حسابرسان عبارت از عدم دقت كافی در كار رسیدگی به صورتهای مالی . بی توجهی كامل فرد نسبت به مسئولیتهای حرفه ای خود. یا بی توجهی عمده حسابرس نسبت به استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می باشد.

تقلب: عبارت است از تحریف حقایق با اهمیت توسط كسی كه می داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایق با كمال بی توجهی نسبت به صحت آنها با قصد فریب دیگران و با این نتیجه كه طرف مقابل زیان ببیند.

هدف اساسی از آیین های رفتاری، ارائه رهنمود لازم به اعضا برای حفظ تشخیص حرفه ای و اعمال رفتار به گونه ای است كه كیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.

مسئولیت حسابرسان در برابر صاحبكاران:

مسئولیت حسابرسان نسبت به صاحبكاران بیشتر در اثر قصور آنان در كشف اختلاسها یا حساب سازی هایی به وجود می آید كه كاركنان صاحبكار بر علیه صاحبكار مرتكب شده اند. صاحبكاری كه این گونه خسارت دیده است می تواند حسابرسان را به سهل انگاری در كشف توطئه متهم كند و آنان را برای جبران خسارت خود تحت پیگرد قانونی قرار دهد. عامل اصلی در تعیین مسئول بودن یا نبودن حسابرسان، قصور حسابرسان در كشف تقلب نیست بلكه موضوع این است كه آیا قصور از سهل انگاری حسابرسان ناشی شده است یا خیر.اصطلاح اشتباهات یعنی از قلم افتادگی یا خطاهای سهوی در صورتهای مالی شامل كاربرد نادرست اصول حسابداری می باشد و اصطلاح تخلفات یعنی توصیف تحریف عمدی در صورتهای مالی(تقلب مدیریت) و سرقت دارایی ها(تقلب كاركنان) می باشد.  همچنین حسابرسان باید حسابرسی خود را به گونه ای طراحی كنند كه از كشف اشتباهات و تخلفات دارای اثر با اهمیت در صورتهای مالی اطمینانی منطقی كسب كنند و در برنامه ریزی و انجام رسیدگی های خود، مراقبت های حرفه ای و تردید حرفه ای را به كار گیرند  هر گونه تخلفات كشف شده و اصلاحات پیشنهادی خود را به كمیته حسابرسی هیات مدیره صاحبكار گزارش كنند.

 

دادخواهی صاحبكاران

برای آن كه صاحبكار خسارت دیده ای بتواند حسابرسان خود را در دادگاه محكوم كند باید ثابت نماید كه زیان وی ناشی از سهل انگاری حسابرسان بوده است.

حسابرسان متهم شده می توانند با اثبات این كه در رسیدگی های خود سهل انگاری نكرده اند یا سهل انگاری آنان علت اصلی زیان صاحبكار نبوده است اتهام خود را رد كنند.

 

 

رعایت موارد ذیل دعاوی احتمالی علیه حسابرس را محدود می سازد:

1-     تاكید بیشتر بر رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی و آئین رفتار حرفه ای.

2-      استفاده از مشاوران حقوقی كه به مسئولیت های قانونی حسابرسان آشنا باشند. حسابرسان باید تمام موارد بالقوه خطرناك را به طور كامل با مشاوران حقوقی خود در میان گذارند و نظرات آنان را به دقت مورد توجه قرار دهند.

3-     داشتن پوشش بیمه ای كافی برای تعهدات و مسئولیتها. حسابرسان باید خود را از زیانهای مالی احتمالی از دعاوی حقوقی ناشی می شود، مصون بدارند.

4-      به دست آوردن آگاهی و شناخت كامل از كار صاحبكار. یكی از دلایل عمده ناكامی های حسابرسی نداشتن شناخت و آگاهی از كار صاحبكار و رویه های متداول در صنعت بوده است.

5-     بهره گیری از موافقتنامه حسابرسی در كلیه موارد ارائه خدمات حرفه ای. با یك قرارداد كتبی كه خدمات مورد قرارداد را به روشنی مشخص كند می توان اختلاف نظرهای احتمالی و مربوط به نوع خدمات حسابرسان را به حداقل رساند.

6-     ارزیابی دقیق حتمال وجود اشتباهات و تخلفات در صورتهای مالی صاحبكار در مراحل برنامه ریزی كار. هنگامی كه سیستم كنترل داخلی صاحبكار دارای ضعف بااهمیت است، دقت ویژه ای به عمل آورد.

اعمال نهایت دقت در حسابرسی صاحبكارانی كه دچار تنگناهای مالی می باشند. در شركتهایی كه توان ایفای تعهدات خود را ندارند یا ورشكسته می باشند، اعتباردهندگان  و صاحبان سهام احتمالاً دارای شخصی می گردند تا تقصیر زیانهای خود را به گردن وی اندازند.


https://lizzettevalcourt.wordpress.com/
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:54 ق.ظ
I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently.
I'm quite sure I'll learn plenty of new stuff right here!
Best of luck for the next!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر