تبلیغات
اصول حسابرسی - تعریف حسابرسی
یکشنبه 26 دی 1389

تعریف حسابرسی

   نوشته شده توسط: مجتبی شمس    

 

تعریف حسابرسی:

عبارت است از رسیدگی به صورتهای مالی، مدارك حسابرسی و سایر شواهد پشتوانه، اعم از داخل و خارج از واحد تجاری توسط حسابرسان مستقل.


انواع حسابرسی:

حسابرسی صورتهای مالی: هدف، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورت های مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است.


حسابرسی رعایت: اظهار نظر حرفه ای در این خصوص كه آیا قوانین و مقررات ابلاغ از مراجع ذیصلاح قانونی به شركت به نحو صحیحی رعایت می شوند یا خیر؟


حسابرسی عملیاتی: بررسی قسمت های خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنهاست.

 

انواع حسابرسان:


- حسابرسان مستقل:

هیچ گونه رابطه ای با واحد زیرحسابی ندارند.

ارتباط حرفه ای این گروه از حسابرسان پس از انعقاد قرارداد حسابرسی برقرار
 می شود.


- حسابرس داخلی:

هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحدهای مختلف شركت است. حسابرسان داخلی از استقلالی شبیه حسابرسان مستقل برخوردار نیستند، زیرا آنان كاركنان شركتی هستند كه در آن كار می كنند و قیود ذاتی رابطه كارمند و كارفرما بر كار آنان حاكم است.


هدف حسابرسی: اعتبار بخشی به صورتهای مالی 

اعتباردادن به صورتهای مالی به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتكای آنهاست. اعتباردهی شامل دو مرحله مجزا است. مرحله اول ، حسابرس مستقل باید یك رسیدگی(حسابرسی) را اجرا كند، مرحله دوم نقش اعتباردهی، ارائه گزارش حسابرسی است كه نظر حسابرسان درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اتكای صورتهای مالی را به استفاده كنندگان صورتهای مالی انتقال می دهد.

ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده روش پذیرفته شده ای است برای شركتهای تجاری تا نتایج عملیات و  وضعیت مالی خود را به وسیله آن گزارش كنند.


حسابرسی شده در مورد صورتهای مالی بدین معناست كه صورتهای مالی شركت همراه یك گزارش حسابرسی است كه توسط حسابرسان مستقل تهیه شده كه در آن نظر حرفه ای خود را نسبت به مطلوبیت ارائه صورت های مالی شركت اظهار كرده اند.

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

n     استانداردهای عمومی

    1- صلاحیت و آموزش فنی:

         رسیدگی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود كه دارای صلاحیت و آموزش فنی كافی به عنوان حسابرس باشند. برای دستیابی به این مسیر داشتن تحصیلات دانشگاهی در حسابداری و حسابرسی، تجربه زیادی در حسابرسی، توانایی استفاده از روشهای مناسب برای سیستم های كامپیوتری و شركت در برنامه آموزش مستمر است. آگاهی فنی از صنعتی كه صاحبكار در آن فعالیت می كند نیز قسمتی از صلاحیت فردی حسابرس است

   2- استقلال :

         حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رای خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ كنند.

    3- اعمال مراقبت های حرفه ای:

در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت های حرفه ای لازم به عمل آید.

n     استانداردهای اجرای عملیات:

 1- عملیات حسابرسی باید به میزان كافی برنامه ریزی شود و در صورت وجود كاركنان بر كار آنان به گونه ای مناسب نظارت شود.

2- برای برنامه ریزی حسابرسی و تعیین نوع، زمان بندی و میزان آزمون هایی كه باید اجرا شود، شناختی كافی از ساختار كنترل داخلی باید كسب گردد.

3- شواهد كافی و قابل اطمینان باید از راه بازرسی، مشاهده ، پرس و جو كسب شود تا مبنایی معقول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی به دست آید.

n     استانداردهای گزارشگری:

       1- گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد كه  صورتهای مالی ارائه شده براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند یا خیر؟

       2- گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد كه استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به طور یكنواخت با دوره قبل در تهیه و ارائه صورت های مالی اعمال شده است.

3- اطلاعات باید به نحو مناسب و كافی در صورتهای مالی افشا شده باشد. در غیر این صورت مطالب بایددر گزارش حسابرسی افشا شود.

4- گزارش حسابرسی باید شامل اظهارنظر درباره صورتهای مالی باشد.

 

گزارش حسابرسی:

محصول نهایی حسابرسی از یك واحد تجاری گزارشی است كه حسابرسی در آن نظر حرفه ای خود را درمورد مطلوبیت صورتهای مالی ارائه می كند.


گزارش استاندارد و مقبول از سه بند تشكیل می شود:

بند اول: بند مقدمه  كه مسئولیت های مدیریت و حسابرسان را روشن می سازد.

بند دوم: بند دامنه رسیدگی كه نوع و ماهیت رسیدگی ها را توصیف می كند.

بند سوم: بند اظهار نظر كه بیان مختصر نظر حسابرسان بر مبنای رسیدگی است.

 

انواع گزارشهای حسابرسان:

*گزارش مقبول و استاندارد:

 این گزازش بیانگر این است كه رسیدگی های كافی انجام گرفته و صورتهای مالی به نحو مطلوبی وضعیت مالی و نتایج عملیات را طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری منعكس می نماید.
* گزارش مشروط:

شكل مناسبی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه محدودیتی در دامنه رسیدگی وجود دارد یا صورتهای مالی، انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری دارد كه اهمیت آن تذكر در گزارش حسابرسان را ایجاب می كند اما آنقدر با اهمیت نیست كه اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر ضرورت یابد .

* نظر مردود:

نظر ارائه شده توسط حسابرسان حاكی از این كه صورتهای مالی مورد رسیدگی آنان وضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان       نمی دهد.

*عدم اظهارنظر:

در صورتی كه حسابرسان نتوانند مطلوبیت ارائه صورتهای مالی را به طور كلی مشخص سازند عدم اظهارنظر ارائه خواهند كرد.

 

 

 

 

 

نمونه ای از گزارش استاندارد

گزارش حسابرسان مستقل

هیات مدیره و سهامداران شركت الفبا

احتراماً

ترازنامه شركت الفبا در تاریخ 29/12/113x و صورتهای سود و زیان، سود(زیان) انباشته و گردش وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد حسابرسی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت این صورتهای مالی با مدیریت شركت است. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به این صورتهای مالی به اتكای حسابرسی به عمل آمده است.

حسابرسی این موسسه براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی اجرا شده است. آن استانداردها ایجاب می كند كه این موسسه، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا كند كه از نبودن تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول به دست آید. یك حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد پشتوانه مبلاغ و اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. یك حسابرسی همچنین شامل ارزیابی اصول حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط مدیریت و نیز ارزیابی ارائه كلی صورتهای مالی می شود . این موسسه اعتقاد دارد كه رسیدگی هایش مبنایی منطقی برای اظهارنظرش می باشد.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شركت الفبا در تاریخ 29/12/113x و نتایج عملیات و گردش وجه نقد آن را برای سال منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و از تمام جنبه های با اهمیت، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تهران- 26/3/x213                                                   موسسه حسابرسان كاشفان

                                                                              حسابرسان مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 


Donut for Hemorrhoids
یکشنبه 27 مرداد 1398 12:55 ق.ظ
It's in reality a nice and helpful piece of info.
I am satisfied that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this.
Thanks for sharing.
Cure Hemorrhoids Naturally
جمعه 11 مرداد 1398 09:17 ق.ظ
Good blog you have got here.. It's difficult to find high-quality writing like yours nowadays.
I truly appreciate individuals like you! Take care!!
Sexy Ass Cams
شنبه 22 تیر 1398 07:38 ب.ظ
This piece of writing is genuinely a fastidious one it
assists new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.
ed remedies reviews
پنجشنبه 29 فروردین 1398 07:37 ب.ظ
erectile dysfunction natural remedies erectile dysfunction http://viagralim.us erectile dysfunction natural remedies erectile dysfunction !
I'm curious to find out what blog system you happen to be working with? I'm experiencing some minor security issues with my latest website and I'd like to find something more safe. Do you have any suggestions?
online pharmacies
شنبه 10 فروردین 1398 08:08 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
pharmacy without dr prescriptions
چهارشنبه 7 فروردین 1398 07:53 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">prescriptions from canada without</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>online pharmacy canada</a>
viagralim.com
جمعه 2 فروردین 1398 07:43 ق.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it's time to be
happy. I have read this post and if I could I want
to suggest you few interesting things or advice.
Maybe you could write next articles referring to this article.
I desire to read even more things about it!
cialis alternative (viagralim.com) cialis alternative
Dianne
پنجشنبه 23 اسفند 1397 05:04 ب.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know
a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure
why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same
outcome.
impotent, Dianne,
Ramon
یکشنبه 12 اسفند 1397 09:02 ب.ظ
Great post. I was checking continuously this blog
and I am impressed! Extremely useful info specially the last part :
) I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a very long time.
Thank you and best of luck.
essay writing
جمعه 10 اسفند 1397 03:14 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to
do it for you? Plz respond as I'm looking to construct my
own blog and would like to know where u got this from.
many thanks
ghadir-mr.blog.ir
جمعه 28 دی 1397 03:20 ب.ظ
Can I just say what a relief to uncover a person that really knows what they
are talking about on the net. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important.
More people have to read this and understand this side of your story.
I was surprised you are not more popular given that you
most certainly have the gift.
valg af kniv
پنجشنبه 29 آذر 1397 10:32 ب.ظ
Great article.
خرید بک لیتک
پنجشنبه 17 خرداد 1397 05:21 ب.ظ
سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم
و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه
деньги до зарплаты на карту украина
شنبه 22 اردیبهشت 1397 04:28 ق.ظ
кредит онлайн без регистрации
кредит онлайн без звонков украина
кредит срочно на карту
кредит без відмови онлайн
взять кредит не выходя из дома на карту
микрозайм на карту онлайн украина
займ на карту с плохой кредитной историей украина
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 09:25 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of facts!

only best offers cialis use cialis pills in singapore safe dosage for cialis buy cialis online only best offers 100mg cialis cialis bula venta de cialis canada tadalafil 20mg click now buy cialis brand cialis daily dose generic
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 06:34 ب.ظ

Appreciate it! A lot of advice!

recommended site cialis kanada cialis rezeptfrei cialis soft tabs for sale precios cialis peru cialis 50 mg soft tab order cialis from india cialis daily cialis side effects dangers cialis sicuro in linea cialis daily dose generic
Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:58 ق.ظ

Helpful forum posts. Kudos.
precios cialis peru cialis online deutschland buying brand cialis online cialis prezzo al pubblico cialis kaufen bankberweisung cialis cipla best buy cialis 200 dollar savings card cialis great britain tesco price cialis deutschland cialis online
یکشنبه 5 آذر 1396 03:47 ب.ظ
با سلام
میخواستم بپرسم فرمت حسابرسی چطوری تهیه میشه و اینکه فرمتش چند نوع داره
لطفا جواب بدید خیلی واجبه
What causes pain in the back of the heel?
جمعه 24 شهریور 1396 05:02 ب.ظ
That is very interesting, You're an excessively professional blogger.
I have joined your rss feed and look ahead to searching for more of your great post.
Also, I've shared your website in my social networks
rosauraentrikin.jimdo.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:28 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog
and was curious what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Appreciate it
ابراهیم
شنبه 10 مرداد 1394 08:57 ق.ظ
عالی
ali javidi javidi
شنبه 13 دی 1393 10:40 ب.ظ
oh
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر